Stillaskurs – FAQ

Hva er kravene til opplæring for bruk og bygging av stillas?

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 til § 17-5 stiller krav til opplæring for ulike stillashøyder:
2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis.
2-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis.
Over 9 meter: 36 timer teori, 72 timer praksis på 3 ulike type stillas + ansettelse i minst 6 måneder i virksomhet som bruker stillas.

Brukere må også ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.

Når trenger man stillaskurs?

Reglene sier at alle som skal montere stillas over 2 m plattformhøyde må ha dokumentert opplæring.

Hvem kan godkjenne stillas og når skal stillaset kontrolleres?

Før bruk skal stillaset kontrolleres av en kvalifisert person. En arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i tråd med regelverket, er ansett som en kvalifisert person. For eksempel er en arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til forskriftens § 17-2 betraktet som kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter.

Så lenge stillaset er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom. Stillaset skal alltid kontrolleres etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset ikke har vært brukt på en uke eller mer.

Hvor lenge er stillaskurset gyldig?

Kompetansebeviset har inget utløp. Selv om beviset er gyldig på livstid, må du fortsatt selv vurdere om du er egnet til å benytte stillas og har holdt deg oppdatert. Dersom det er lenge siden du sist monterte stillas, eller det har kommet endringer i forskrifter, brukerveledninger etc. så bør man vurdere å gjennomgå opplæringen på nytt.

Er det krav om fallsikring for stillasmontører?

Ja – reglene krever at alle stillasmontører har øvelse i bruk av fallsikringsutstyr. Regelverket gir klar beskjed om at alle stillasmontører skal gis «øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr som kan verne mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner» (se forskrift om utførelse av arbeid, nye §§ 17-2, 17-3 og 17-4). Dette innebærer at alle stillasmontører skal ha opplæring i bruk av fallsikringsutstyr.

Trenger de som skal bruke stillaset opplæring?

Forskriften stiller også krav til de som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden. § 17-5 bestemmer at brukere må ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.

Jeg har 3 ansatte som skal montere stillas. Er det tilstrekkelig at 1 av dem tar stillaskurs?

Nei – alle som skal montere, demontere eller kontrollere stillas må ha kurs den høydeklassen stillaset bygges i.

Er det krav til stillaskurs for meg som privatperson?

Det er et strengt regelverk for arbeid i høyden og det er Arbeidstilsynet som regulerer dette i Norge. Dette regelverket gjelder for profesjonelle som arbeider i høyden, men for privatpersoner er det ikke like strengt. På generelt grunnlag kan man si at privatpersoner som skal benytte stillaset på egenhånd ikke trenger stillaskurs (NB: når stillaset er til eget bruk). Det er viktig at leverandørens brukerveiledning blir nøye fulgt.

Som privatperson kan det være at du får et arbeidsgiveransvar – så her er det viktig å være klar over sin egen rolle og ansvar.

Når skal et stillas ha rekkverk?

Stillasgulv eller trapp som ligger høyere enn 2,0 m over underlaget, skal alltid ha rekkverk. Foreligger det spesielle faremomenter ved fall av person eller gjenstand fra stillasgulv, skal stillaset eller atkomsten ha rekkverk, også ved lavere høyder.

Hvor langt kan stillaset stå fra veggen?

Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk. Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter. Dersom mellomrommet mellom stillas og vegg overstiger 30cm, skal rekkverk og fotlist også monteres her.

Hva sier reglene om stillasrekkverk når man jobber på skrått tak?

Ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidstaker alltid sikres mot å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillas. Arbeid over 2 meter skal alltid sikres med rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1,0 meter, med håndlist, knelist og fotlist. Rekkverket skal tåle den største beregnede belastning ved fall. Ved arbeid på tak med stor helning og/eller ved tak med stor avstand til takfoten, bør det også vurderes om det bør benyttes personlig fallsikringsutstyr i tillegg til sikring med rekkverk eller stillas.

Hvordan beregnes høyden til stillaset?

Stillashøyde beregnes fra bakken og til plattformen. Har man stillaskurs for 2-9m kan man med andre ord montere stillas opptil 9 m plattformhøyde.

Hvis jeg tar stillaskurs på nett, hvordan gjennomføres praksis?

Når du tar nettkurs hos oss, gjennomfører man vanligvis praksisen bedriftsinternt. Da gir noen med minst tilsvarende kompetanse den praktiske opplæringen. Hvis man ikke har kompetansen i bedriften, er det ofte mulig å avtale en ordning med utleiere eller andre virksomheter. Vi har også mulighet til å gjennomføre praksis, men da fakturerer vi for timer som medgår til opplæring.

Når praksis er gjennomført, fyller du ut dokumentet som ligger på kurssiden, og sender det til oss.

Hvem kan avholde praksis/dokumentere praksis?

Den praktiske opplæringen skal bli gitt av en kompetent person. Den som gir opplæringen må derfor ha minimum tilsvarende kompetanse selv. Dvs. at en person som skal gi opplæring i stillasmontering 2-9 m, må selv ha kompetansebevis tilsvarende 2-9 m eller mer.

Når må stillas kontrolleres?

Så lenge det er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. Etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset har vært ute av bruk i en uke eller mer, skal stillaset kontrolleres før det tas i bruk.

Hvilke belastningklasser finnes det for stillas?

Stillaser er fordel på 6 klassifiseringer:

Klasse 1:Denne klassen har den laveste belastningskapasiteten og er egnet for inspeksjoner og lett vedlikeholdsarbeid. Det tillater bruk av lett verktøy, men ingen lagring av materiale er tillatt på stillaset.

Klasse 2: Egnet for lett vedlikeholdsarbeid, for eksempel maling. Den tåler litt mer vekt enn klasse 1 og tillater bruk av noe verktøy, men begrenser lagring til det som umiddelbart brukes.

Klasse 3: Denne mellomklassen er designet for generelt bygningsarbeid som utføres av håndverkere osv. Den tillater lagring av visst utstyr og er den mest vanlige og etterspurte klassen.

Klasse 4: Ideell for murerarbeid som krever både utstyr og lagring av murstein. Det er viktig at vekten av materialet er jevnt fordelt på stillaset. Klasse 4 tillater noe lagring av murstein, men ikke store mengder.

Klasse 5: Denne klassen er for tyngre murerarbeid som involverer lagring av utstyr og kubiske paller.

Klasse 6: Den tyngste klassen er også for tungt murerarbeid. Den håndterer lagring av betongblokker, stein osv.

Trenger man opplæring i bruk av stillas i tillegg til montering?

Nei – hvis du har ett av våre stillasbyggerkurs så dekker denne opplæringen også bruk av stillas.

Hvis du har brukerkurs og skal montere, så må du ta et stillasbyggerkurs.

instant-customer-support

Kontakt Oss