Dette er informasjon som Dagsavisen har samlet med bakgrunn i kontroller Arbeidstilsynet har utført i perioden 2014-2018.

Arbeidsmiljøloven lovfester at det skal velges verneombud. I ordlyden står det: «Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud.» Det framkom brudd på dette regelverket i hele 36 prosent av de 34.491 tilsynene.

Når en virksomhet har over 50 arbeidstakere skal det også opprettes arbeidsmiljøutvalg. Det viste seg ikke å være tilfellet i 32 prosent av 1031 tilsyn gjennomført i siste femårsperiode, skriver Dagsavisen.

Når bedrifter mangler verneombud eller arbeidsmiljøutvalg, så kan det få store konsekvenser for arbeidsmiljøet og sikkerhet på arbeidsplassen.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Akademikerne og LO mener at konsekvensene blir høyere sykefravær og farlige arbeidsplasser.

– De ansatte er som oftest best plassert til å vurdere risiko ved egen arbeidssituasjon, og ledere er avhengig av dialog for å vurdere løpende risiko i virksomheten og drive forebyggende arbeid. I ekstreme tilfeller vil manglende risikovurdering og mangelfull HMS-forebygging kunne ha dødelig utfall, forteller Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS, til Dagsavisen.

Videre påpeker Skjæggerud at mangel på verneombud og AMU helt klart kan bidra til mer sykefravær og at forebygging kanskje er det viktigste man gjør for å unngå sykefravær.

Mange tenker at så lenge bedriften har under 10 ansatte så trenger den ikke verneombud, mens andre igjen tror at ansvaret for å velge verneombud ligger hos de ansatte. Dette medfører ikke riktighet.

Bedrifter med færre enn ti ansatte kan velge å inngå en skriftlig avtale på at man ikke ønsker verneombud og hvordan man alternativt løser problemstillingene innenfor arbeidsmiljøet. Det overordnede ansvaret for å få på plass verneombud ligger hos arbeidsgiveren. Først og fremst gjennom valg blant arbeidstakerne, men hvis ingen stiller må arbeidsgiver utpeke verneombud.

Også ved arbeidsmiljøutvalget er det arbeidsgivers ansvar at dette er på plass. Her skal både arbeidstakerne, bedriftshelsetjenesten og arbeidsgiver være representert. Arbeidstakeren utpeker sine representanter, mens arbeidstakernes representanter normalt velges ved flertallsvalg, står det på Arbeidstilsynets sider.

(Pressemelding fra Grønn Jobb/gronnjobb.no)

Kilde: hmsmagasinet.no