februar 18, 2023

I forbindelse med de oppdaterte stillasreglene som trådte i kraft i 2016, samt økning i antall tilsyn fra Arbeidstilsynet, er det mange som har stilt oss ulike spørsmål om stillas. Under følger noen av de spørsmålene vi har mottatt hyppigst, samt våre svar og råd.

«Er det krav til stillaskurs for meg som privatperson?»

Vi har et strengt regelverk for arbeid i høyden og det er Arbeidstilsynet som regulerer dette i Norge. Dette regelverket gjelder for profesjonelle som arbeider i høyden, men for privatpersoner er det ikke like strengt. På generelt grunnlag kan man si at privatpersoner som skal bruke stillaset på egenhånd ikke trenger stillaskurs (NB: når stillaset er til eget bruk). Det er viktig at leverandørens brukerveiledning blir nøye fulgt.

Som privatperson kan det være at du får et arbeidsgiveransvar – så her er det viktig å være klar over sin egen rolle og ansvar. Vi har skrevet mer om dette her: Når privatperson blir arbeidsgiver.

 

«Jeg har allerede mange års erfaring, må jeg læres opp uansett?»

Reglene sier at alle som skal montere stillas over 2 m plattformhøyde må ha dokumentert opplæring. Hvis du ikke har dokumentasjon på opplæring (som oppfyller forskriftens innholdskrav), er det dessverre ikke til å komme unna at du trenger opplæring nå. En av grunnene til at reglene ble skjerpet var håpet om å redusere arbeidsskader og arbeidsrelaterte dødsfall. Fallulykker utgjør en høy andel av disse ulykkene.

Det er gjerne ved bruk av yngre arbeidstakerne og på arbeidssteder hvor det ikke er gitt tilstrekkelig opplæring, at disse ulykkene skjer. Problemet er bare at det er vanskelig å tilpasse reglene slik at bare de som ikke er kompetente, eller som slurver med opplæringen, rammes. Dermed må mange som er mer enn godt nok kvalifiserte likevel få opplæring for å oppfylle forskriftens krav.

 

«Hva er kravene til opplæring for bruk og bygging av stillas?»

  • Stillasbruker: må ha fått opplæring i bruk av stillaset, gjennomgang av brukerveiledningen
  • Stillasmontør opptil 5 m: skal ha dokumentert 7,5 t teoretisk + 7,5 t praktisk opplæring
  • Stillasmontør opptil 9 m: skal ha dokumentert 15 t teoretisk + 15 t praktisk opplæring
  • Stillasmontør over 9 m (og den som oppstiller stillas som ikke er ferdig dimensjonert): skal ha dokumentert 36 t teoretisk + 72 t praktisk opplæring + 6 mnd ansettelse i bedrift som bruker stillas

 

«Hvem kan godkjenne stillas og når skal stillaset kontrolleres?»

Før bruk skal stillaset kontrolleres av en kvalifisert person. En arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i tråd med regelverket, er ansett som en kvalifisert person. For eksempel er en arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til forskriftens § 17-2 betraktet som kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter. Så lenge stillaset er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom. Stillaset skal alltid kontrolleres etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset ikke har vært brukt på en uke eller mer.

 

«Når skal et stillas ha rekkverk?»

Stillasgulv eller trapp som ligger høyere enn 2,0 m over underlaget, skal alltid ha rekkverk. Foreligger det spesielle faremomenter ved fall av person eller gjenstand fra stillasgulv, skal stillaset eller atkomsten ha rekkverk, også ved lavere høyder.

 

«Hvor langt kan stillaset stå fra veggen?»

Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk. Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter. Dersom mellomrommet mellom stillas og vegg overstiger 30cm, skal rekkverk og fotlist også monteres her.

 

«Hvor høy skal en fotlist være?»

Der det er fare for at gjenstander kan falle ned skal rekkverket ha fotlist som er minst 0,10 meter høy. På stillaser skal fotlist være minst 0,15 meter. På trestillaser med gulvhøyde mindre enn 8 meter skal fotlist være minst 0,1 meter. Fotlist skal ligge ned mot gulvet.

 

«Hvor mye skal forankringen tåle?»

Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for. Regelverket krever at det alltid skal gjøres én eller flere prøvinger for å sjekke om forankringene, sammen med den konstruksjonen stillaset skal forankres til, tåler de belastningene det er beregnet for. En sikkerhetsfaktor på 20 % (1,2) ved prøving er i tråd med europeisk praksis.

 

«Hva er reglene for stillasrekkverk når jeg jobber på skrått tak?

Ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidstaker alltid sikres mot å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillas. Arbeid over 2 meter skal alltid sikres med rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1,0 meter, med håndlist, knelist og fotlist. Rekkverket skal tåle den største beregnede belastning ved fall.

Ved arbeid på tak med stor helning og/eller ved tak med stor avstand til takfoten, bør det også vurderes om det bør benyttes personlig fallsikringsutstyr i tillegg til sikring med rekkverk eller stillas.

 

* Vi gjør oppmerksom på at våre svar kun er veiledende