mars 16, 2024

Vi har i flere år arbeidet med opplæring i varme arbeider. Vi har samlet de fleste spørsmålene og problemstillingene vi får fra våre kunder og her finner du svar.

Hvor lenge er varme arbeider sertifikatet gyldig?
Varme arbeider sertifikatet er gyldig i 5 år. Etter utløp må man ta en nytt kurs for å bli sertifisert på nytt.

Hvordan fornye sertifikat i varme arbeider?
For å fornye sertifikatet må man ta nytt kurs, inkludert eksamen og ny slokkeøvelse.

Kan jeg ta et «enklere» resertifiseringskurs hvis jeg har kurset fra tidligere?
Nei. Du må ta nytt kurs hvert 5 år.

Hvem kan instruere og attestere på praktisk gjennomføring av slokkeøvelsen for varme arbeider?
Brannvernforeningen har ei liste av alle godkjente instruktører i Norge som kan signere instruks for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse for varme arbeider. Du finner oversikten her. I tillegg kan ansatte i brannvesen med kompetanse på gjennomføring av praktisk slukkeøvelse attestere på instruksen.

Når skal man ta slokkeøvelsen?
Kurs og slokkeøvelse må være gjennomført innenfor en periode på tre (3) måneder. Dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse må derfor være innsendt kursholder innen denne fristen.

Hva slags type sertifikat får jeg ved varme arbeider kurs?
Som en del av kurset og sertifiseringpakken får du et digitalt sertifikat fra Norsk brannvernforening. Når du har fullført og bestått kurs i varme arbeider vil kursinstruktør rapportere dette til Brannvernforeningen. Så snart Brannvernforeningen har behandlet sertifiseringen, vil du motta en sms om at sertifikatet ditt er tilgjengelig. Når du har mottatt sms’en finner du sertifikatet via denne lenken: bvis.brannvernforeningen.no

Når er det krav til sertifikat for varme arbeider?
Sertifikat i varme arbeider er nødvendig for å kunne oppfylle forsikringsselskapenes krav. I Norge er det et krav at personer som utfører varmt arbeid, det vil si arbeid som involverer bruk av åpen og skjult flamme, eller annen varmekilde, må ha et gyldig sertifikat for å utføre dette arbeidet lovlig og sikkert.

I hvilke land er varme arbeider sertifikatet gyldig?
De sertifiseringsordningene som er i bruk i de nordiske landene har mange likheter, men det er også noen unike trekk ved dem. I Norge og Finland finner vi kun ett sertifikat som er knyttet til utførelsen av varme arbeider. Dette sertifikatet dekker en bredde av varme arbeider. Det norske og finske sertifikatet har gyldighet i alle de nordiske landene, med unntak av Sverige.

Danmark har derimot to forskjellige typer sertifikater for utførelse av varme arbeider. Ett sertifikat er rettet mot taktekking, mens det andre dekker varme arbeider utenom taktekking. De danske sertifikatene er gyldige i Norge og Finland, men kun innenfor sitt respektive område.

I Sverige er det en overgangsperiode der nordiske sertifikater som ble utstedt før 30. juni 2023 vil bli anerkjent i den gjenværende gyldighetsperioden. Fra og med 1. juli 2023 vil imidlertid bare sertifiserte konsepteiere i samsvar med SBF 2022-standardene bli godkjent. Dette innebærer at norske sertifikater utstedt etter 1. juli 2023 ikke vil være gyldige i Sverige. Det samme gjelder for finske og danske sertifikater.

Hvem må ha kurs i varme arbeider?
I Norge må alle som skal utføre varme arbeider gjennomgå kurs i varme arbeider. Dette gjelder både selvstendige næringsdrivende, ansatte og lærlinger. Kravet om kurs gjelder uavhengig av bransje eller type virksomhet og er fastsatt i forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2.

Hva regnes som varmt arbeid?
Med varmt arbeid forstår vi arbeid som bruker verktøy eller utstyr som genererer gnister og/eller varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen og skjult flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Hvem har innført varme arbeider sertifikat?
Det er Finans Norge som står for ordningen. Varme arbeider sertifikat ble innført i 2001 av Finans Norge (forsikringsselskapenes felles interesseorganisasjon) i samarbeid med Brannvernforeningen.

Hvem stiller krav til varme arbeider?
Kravene til varme arbeid stilles av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift. Brann- og eksplosjonsvernloven. Arbeidsmiljøloven. Internkontrollforskriften. Forskrift om utførelse av arbeid.

Hva er riktig om risiko varme arbeider?
Før utførelse av varme arbeider må man vurdere risikoen ved arbeidet, og kartlegge de farer som kan oppstå. Risikovurdering skal alltid utføres før man går i gang med å utføre arbeid. Risiko er sannsynligheten for at noe uventet skjer, og konsekvensen av at det skjer.

Er vinkelsliper varmt arbeid?
Ja, vinkelsliper kvalifiserer som varmt arbeid. Den kan generere kraftige gnister som potensielt kan føre til branner selv langt unna selve arbeidsområdet.

Er varmluftpistol varme arbeider?
Ja, varmluftpistol kvalifiserer som varmt arbeid. Varmluftpistoler bruker varmluft til å generere høy temperatur, og denne typen verktøy kan utgjøre en brannrisiko hvis de ikke brukes forsvarlig.

Har varmluftpistol åpen flamme?
Nei, en varmluftpistol har ikke en åpen flamme. Den fungerer ved å generere varm luft ved hjelp av et elektrisk varmeelement eller en forbrenningsenhet. Den kan brukes til å myke opp eller fjerne materialer uten å ha en åpen flamme.

Hvor varm blir en varmepistol?
Varmluften fra en varmepistol kan utvikle høye nok temperaturer til å antenne brennbart materiale. Generelt sett kan varmluftpistoler produsere varmluft med temperaturer som varierer fra rundt 100 grader Celsius (212 grader Fahrenheit) til over 600 grader Celsius (1112 grader Fahrenheit). Antennelsestemperatur for trevirke, papir og tekstiler ligger mellom + 200 og + 400 grader C. Det betyr at utstyr som for eksempel en varmluftpistol kan generere nok varme til at materialer selvantenner.

Når er det behov for brannvakt?
Sikkerhetsforskriften krever at det alltid skal være en brannvakt i situasjoner der det er en økt risiko for brann eller hvor brannforebyggende tiltak er nødvendige for å ivareta sikkerheten til personer og eiendom. Brannvakt er et tiltak som iverksettes for å forhindre brann og minimere skadene ved en eventuell brann.

Hva sier sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider?
Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. Du kan laste ned forskriften for 2024 her.

Vi i Instant Norge har i mange år gitt opplæring i varme arbeider og tilbyr både interaktivt nettkurs i varme arbeider og slokkeøvelse. Hvis du har ytterligere spørsmål til varme arbeider, så ta gjerne kontakt med oss.